Haptotherapie

Frank Everink

Wassende handen

Praktijk/achtergronden

Haptonomie; De theorie van het gevoelsleven

De wetenschap van de haptonomie is de grondslag voor de haptotherapie. Onder haptonomie wordt de theorie van het gevoel en het gevoelsleven verstaan. Ze bestudeert de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De haptotherapie spreekt de vermogens van de tast aan om de cliënt in staat te stellen zich beperkende patronen bewust te worden, deze los te laten en zijn mogelijkheden uit te breiden om zichzelf te kunnen zijn.

1993; Definitieve doorbraak introductie haptotherapie

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de wetenschap haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep ‘op haptonomische basis’. In 1993 , het jaar waarin de VVH werd op gericht, is haptotherapie door de VVH definitief geïntroduceerd. Sinds dat jaar heeft de haptotherapie veel ontwikkelingen doorgemaakt die geleid hebben tot en (h)erkenning binnen de gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-haptotherapeut met de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

Haptotherapie; helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven

De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel, waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als losstaand van elkaar beschouwd mogen worden. ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, tevens affectieve bestaansbevestiging nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd volledig en zich waardevol voelend mens, in staat tot betekenis ervaren en betekenis geven. Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die gekenmerkt wordt door een bevestigende ontmoetingsbereidheid van de therapeut. Dit vereist een door de reden gevoel begeleid kennis-, begrips,-, en inzichtvermogen. De essentie van de haptotherapie is de cliënt te helpen zich weer bewust te worden van zijn eigen aangeboren vermogen om zich te kunnen richten tot en zich kunnen openen voor bevestigend contact en deze vermogens te kunnen ontplooien. Gevoelens van eigenheid en oorspronkelijkheid worden hierdoor hersteld en bevorderd. Haptotherapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven. Door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk basisgevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid, ontdekt men zijn eigen plaats in de wereld. Wanneer men vertrouwen heeft in zichzelf, in anderen en in het leven, durft men beter zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen te zien in relatie tot zijn leefwereld. Lichamelijk- en psychische klachten, gevoelens van onbehagen of overbelasting, kunnen het gevolg zijn van een specifieke reactie op gebeurtenissen of situaties in het leven. De affectieve bevestiging door middel van de bewuste aanraking, het geraakt worden, herstelt het vermogen tot voelen en contact maken. Als de gevoelsreactie is geblokkeerd, dan leidt dat tot onbewuste en ongezonde patronen, die uiteindelijk het contact bemoeilijken.

In het indirecte affectieve contact wordt in de haptotherapie voelbaar gemaakt wanner hoe en waar de mens, zichzelf blokkeert , inhoudt, of terughoudt. of niet in contact is met zichzelf. En er wordt geholpen om vermogens te ontwikkelen zodat de client meer vrije keuze krijgt in het zich kunnen openen voor contact, maar ook in het zich kunnen terug trekken of afsluiten als daar behoefte aan is. Binnen het vanzelfsprekende vertrouwenwekkende contact kunnen (diep) weggestopte gevoelens en emoties bovenkomen. Door aanvaarding en verwerking hiervan ontstaat innerlijke ruimte, kan een mens zich vrijer gaan voelen om eigen keuze s te maken en ernaar te gaan handelen. Hij wordt steeds meer ”zichzelf”.

Haptotherapie Frank Everink
Verlengde Hereweg 137
9721AL Groningen
GZ Haptotherapeut
KVK nummer: 69919275
AGB code: 90-040718
VVH lidnummer: 584a